Digarbon - The decarbonisation fund for tertiary education in Wales

Announced

Llanddwyn (Tŵr Mawr, meaning great tower in Welsh) lighthouse on Anglesey, Wales By U-JINN Photography

Sector eligibility

Announced:

Region:

Wales

About the scheme

Welcome to Digarbon – the decarbonisation fund for the tertiary education sector in Wales.

This new scheme provides £20m of loan funding for further and higher education institutions in Wales to support the implementation of heat decarbonisation, energy efficiency, renewable, and electric vehicle and electric vehicle charging infrastructure measures.

This funding, which will be delivered by our teams at Salix, has been provided by Welsh Government to help the public sector meet its ambition to be net zero by 2030. It also moves us closer to the national target set by the UK government to achieve net zero greenhouse gas emissions across the UK by 2050. 

The scheme aligns closely with the Heat Strategy for Wales by implementing low carbon heat solutions, enhancing energy efficiency & reducing heat demand, whilst increasing renewable energy capacity. It is intended to be utilised holistically with other funding from the Welsh Government available to Higher and Further Education institutions for example, the Wales Funding Programme, also delivered by our teams at Salix.

A fixed interest rate at the current government borrowing rate of 2.05% will be applied on the loan.  The rate will not change during the loan term.  The full loan including all interest must be fully repaid to Salix by 31 October 2048.

This area of the website provides you with all the information you need to know about how the scheme will work and how you can apply. In this area you will find the Digarbon Guidance Notes and information about eligibility and criteria. 

Please continue to view this area regularly because we will continue to update it with useful information about Digarbon.

Who can apply

Digarbon is available to institutions of further and higher education in Wales only.  An organisation must be a public sector body as defined in the Public Contracts Regulations 2015. Applicants must also be receiving 80% of income from educational activities of which commercial and spin-out enterprises are not included.

Sector caps: A ‘soft’ sector cap will be applied when allocating funding of which 25% of the available funding will be allocated to the Further Education Sector, with 75% allocated to the Higher Education Sector.  These sector caps are ‘soft’ and should there be insufficient successful applications to fully allocate funding to a sector, funding will be allocated to the other sector. 

Your application

Digarbon has a minimum application value of £250,000 and there is no maximum application size.

Please note that only one application is allowed per institution. Multiple measures and buildings can be included in one application provided that the application remains compliant.

There will be one window for applications opening in July and closing in August 2024.

Our application portal

We are asking that only eligible applicants submit applications through the online portal. However, external parties can provide support in preparation of the application form and supporting documents. Please note that if an application is submitted by an external party, we reserve the right to withdraw the application.

Please do have a look at our application portal area before preparing your application. You can create an account or log in to your existing account in this area.

This is where you will upload your application form along and supporting documents. Don’t forget that the information and documents submitted must be specific to the project being applied for. 

Applicant contact details

In preparation for your application, we recommend establishing several contacts at your organisation to be on hand to be contacted:

Main contact – this is the individual overseeing the project on a day-to-day basis, responsible for reporting and frequent communication with our team at Salix.

Authorising official – an individual in a position of authority at your organisation who can approve and sign official and legal documentation associated with the project.

Finance contact – an individual in your finance team who will be responsible for the accurate allocation of funding and agreeing the loan amortisation schedule.

Eligible buildings

Digarbon is available to existing non-domestic buildings owned by eligible Welsh further and higher education institutions. Buildings on long-term leases with at least 10 years remaining can be included.

Applicants that have a long-term lease arrangement for a building from another public sector body (e.g. local government) in which the lease contract allows the cost savings through improved energy efficiency to be passed to the eligible public body are eligible to apply.

Buildings under PPI/PFI contracts are only eligible if the energy efficiency savings are passed to the eligible public body applying for the loan. 

Please see full list including details on eligible cost in the Guidance Notes, below.

Timelines

Digarbon was announced on 25 April 2024.

The Guidance Notes were published on Monday 20 May 2024 and application form will be published in June 2024.

The application portal will open in July and close in August 2024.

You will have until 31 March 2028 to deliver the project from the date the agreement is signed. The loan must be entirely repaid by 31 October 2048.

Support and advice

You will find the Digarbon Guidance Notes the most useful document to help you navigate the scheme. Please do have a look at the guidance below.

Our expert team are also happy to answer your questions about Digarbon and talk you through the fund. Please contact the team at [email protected]

You may wish to meet the team and discuss your projects at our forthcoming webinars. We are running two webinars on Tuesday 21 May and Thursday 23 May. These events will focus solely on Digarbon. Please do come along with your questions, you can register for the events here.

We are also holding two in person events on 29 May and 5 June. Speakers will cover Digarbon as well as other schemes we run in Wales. Please find out more and register here.

Webinar slides

Croeso!

Croeso i Digarbon – y gronfa ddatgarboneiddio ar gyfer y sector addysg drydyddol yng Nghymru.

Mae’r cynllun newydd hwn yn darparu £20m o gyllid benthyciad ar gyfer sefydliadau addysg bellach ac uwch yng Nghymru i gefnogi gweithredu mesurau seilwaith datgarboneiddio gwres, effeithlonrwydd ynni, adnewyddadwy, cherbydau trydan a seilwaith gwefru cerbydau trydan.

Mae’r cyllid hwn, a fydd yn cael ei dosbarthu gan ein timau yn Salix, wedi’i ddarparu gan Lywodraeth Cymru i helpu’r sector cyhoeddus i gyflawni ei uchelgais i fod yn sero net erbyn 2030. Mae hefyd yn ein symud yn nes at y targed cenedlaethol a osodwyd gan lywodraeth y DU I gyrraedd allyriadau nwyon tŷ gwydr sero net ledled y DU erbyn 2050.

Mae'r cynllun yn cyd-fynd yn agos â Strategaeth Gwres Cymru trwy weithredu datrysiadau gwres carbon isel, gwella effeithlonrwydd ynni a lleihau'r galw am wres, wrth gynyddu cynhwysedd ynni adnewyddadwy.

Bwriedir iddo gael ei ddefnyddio'n gyfannol gyda chyllid arall Lywodraeth Cymru sydd ar gael i sefydliadau Addysg Uwch ac Addysg Bellach er enghraifft, Rhaglen Gylldio Cymru, a ddarperir hefyd gan ein timau yn Salix.

Bydd cyfradd llog sefydlog ar gyfradd benthyca gyfredol y llywodraeth o 2.05% yn cael ei gymhwyso ar y benthyciad. Ni fydd y gyfradd yn newid yn ystod tymor y benthyciad. Rhaid ad-dalu’r benthyciad llawn gan gynnwys yr holl log i Salix erbyn 31 Hydref 2048.

Mae ardal yma o'r wefan yn rhoi'r holl wybodaeth sydd ei hangen arnoch am sut y bydd y cynllun yn gweithio a sut y gallwch wneud cais. Yn y maes hwn fe welwch Nodiadau Cyfarwyddyd Digarbon a gwybodaeth am gymhwysedd a meini prawf.

Parhewch i wirio'r dudalen we hon yn rheolaidd oherwydd byddwn yn parhau i'w ddiweddaru gyda gwybodaeth ddefnyddiol am Digarbon.

Pwy all wneud cais?

Mae Digarbon ar gael i sefydliadau addysg bellach ac uwch yng Nghymru yn unig. Rhaid i sefydliad fod yn gorff sector cyhoeddus fel y'i diffinnir yn Rheoliadau Contractau Cyhoeddus 2015. Rhaid i ymgeiswyr hefyd fod yn derbyn 80% o incwm o weithgareddau addysgol nad yw mentrau masnachol a deillio ohonynt wedi'u cynnwys.

Capiau sector: Bydd cap sector ‘meddal’ yn cael ei gymhwyso wrth ddyrannu cyllid a bydd 25% o’r cyllid sydd ar gael yn cael ei ddyrannu i’r Sector Addysg Bellach, gyda 75% yn cael ei ddyrannu i’r Sector Addysg Uwch. Mae’r capiau sector hyn yn ‘feddal’ a phe na bai digon o geisiadau llwyddiannus i ddyrannu cyllid yn llawn i sector, caiff cyllid ei ddyrannu i’r sector arall.

Eich cais

Mae gan Digarbon isafswm gwerth ymgeisio o £250,000 ac nid oes uchafswm maint cais.

Sylwch mai dim ond un cais a ganiateir fesul sefydliad. Gellir cynnwys mesurau ac adeiladau lluosog mewn un cais ar yr amod bod y cais yn parhau i gydymffurfio â'r meini prawf.

Bydd un ffenestr ar gyfer ceisiadau yn agor ym mis Gorffennaf ac yn cau ym mis Awst 2024.

Ei’n borth ymgeisio

Rydym yn gofyn mai dim ond ymgeiswyr cymwys sy'n cyflwyno ceisiadau trwy'r porth ar-lein. Fodd bynnag, gall partïon allanol ddarparu cymorth wrth baratoi'r ffurflen gais a'r dogfennau ategol. Sylwch, os cyflwynir cais gan barti allanol, rydym yn cadw'r hawl i dynnu'r cais yn ôl.

Edrychwch ar ein hardal porth ymgeisio cyn paratoi eich cais. Gallwch greu cyfrif neu fewngofnodi i'ch cyfrif presennol yn yr ardal hon.

Dyma le byddwch chi'n uwchlwytho eich ffurflen gais ynghyd â dogfennau ategol. Peidiwch ag anghofio bod yn rhaid i'r wybodaeth a'r dogfennau a gyflwynir fod yn benodol i'r prosiect y gwneir cais amdano.

Manylion cyswllt yr ymgeisydd

Wrth baratoi ar gyfer eich cais, rydym yn argymell sefydlu sawl cyswllt yn eich sefydliad i fod wrth law i gael ei chysylltu ag

Prif gyswllt – dyma’r unigolyn sy’n goruchwylio’r prosiect o ddydd i ddydd, sy’n gyfrifol am adrodd a chyfathrebu cyson gyda’n tîm yn Salix.

Swyddog awdurdodi – unigolyn mewn safle o awdurdod yn eich sefydliad a all gymeradwyo a llofnodi dogfennaeth swyddogol a chyfreithiol sy’n gysylltiedig â’r prosiect.

Cyswllt cyllid – unigolyn yn eich tîm cyllid a fydd yn gyfrifol am ddyrannu cyllid yn gywir a chytuno ar amserlen amorteiddio’r benthyciad.

Adeiladau cymwys

Mae Digarbon ar gael i adeiladau annomestig sy'n eiddo i sefydliadau addysg bellach ac uwch cymwys yng Nghymru. Gellir cynnwys adeiladau ar brydlesi hirdymor sydd ag 10 mlynedd yn weddill.

Mae ymgeiswyr sydd â threfniant les hirdymor ar gyfer adeilad gan gorff sector cyhoeddus arall (e.e. llywodraeth leol) lle mae’r contract les yn caniatáu i’r arbedion cost drwy wella effeithlonrwydd ynni gael eu trosglwyddo i’r corff cyhoeddus cymwys, yn gymwys i wneud cais.

Mae adeiladau o dan gontractau PPI/PFI ond yn gymwys os caiff yr arbedion effeithlonrwydd ynni eu trosglwyddo i'r corff cyhoeddus cymwys sy'n gwneud cais am y benthyciad.

Gweler y rhestr lawn gan gynnwys manylion am gostau cymwys yn y Nodiadau Cyfarwyddyd, isod.

Llinellau amser

Cyhoeddwyd Digarbon ar 25 Ebrill 2024.

Cyhoeddwyd y Nodiadau Canllaw ar ddydd Llun 20 Mai 2024 a bydd y ffurflen gais yn cael ei chyhoeddi ar XX ym mis Mehefin 2024.

Bydd y porth ymgeisio yn agor ar XXX, bydd yn cau ar XX

Bydd gennych tan 31 Mawrth 2028 i gyflawni’r prosiect o’r dyddiad y llofnodwyd y cytundeb. Rhaid ad-dalu’r benthyciad yn gyfan gwbl erbyn 31 Hydref 2048.

Cefnogaeth a chyngor

Fe welwch mai Nodiadau Cyfarwyddyd Digarbon yw'r ddogfen fwyaf defnyddiol i'ch helpu i lywio'r cynllun. Edrychwch ar y canllawiau isod.

Mae ein tîm arbenigol hefyd yn hapus i ateb eich cwestiynau am Digarbon a siarad â chi drwy'r gronfa. Cysylltwch â'r tîm at XXXXXX

Bydd cyfle i chi gwrdd â'r tîm a thrafod eich prosiectau yn ein gweminarau sydd ar ddod. Rydym yn cynnal dwy weminar ddydd Mawrth 21 Mai a dydd Iau 23 Mai. Bydd y digwyddiadau hyn yn canolbwyntio ar Digarbon yn unig. Cofiwch ddod gyda'ch cwestiynau. Gallwch gofrestru ar gyfer y digwyddiadau yma. 

Rydym hefyd yn cynnal dau ddigwyddiad wyneb I wyneb ar 29 Mai a 5 Mehefin. Bydd y siaradwyr yn rhoi sylw i Digarbon yn ogystal â chynlluniau eraill yr ydym yn eu rhedeg yng Nghymru. Darganfyddwch fwy a chofrestrwch yma.

 

Sleidiau gweminar